Nói điều muốn nói: Hãy giữ báu vật trong lòng thành phố

  • Nói điều muốn nói với nội dung: Hãy giữ báu vật trong lòng thành phố.