Nói điều muốn nói: Lập nghiệp không có đường tắt

  • Nói điều muốn nói với nội dung: Lập nghiệp không có đường tắt.