Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh - nhà báo chính luận

Phim tài liệu: Trong 30 năm bôn ba để học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây cho việc thực hiện giải phóng Việt Nam thoát khỏi ách thuộc địa của thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã làm rất nhiều nghề, nhưng tiêu biểu nhất là nghề làm báo và viết báo.

Đã có 0 bình luận