Sống có chất: Vợ "muốn" mà chồng chẳng tỏ

  • Sống có chất với nội dung: Vợ "muốn" mà chồng chẳng tỏ.