Tâm sáng vươn xa: Vẹn nghĩa tào khang

  • Tâm sáng vươn xa: Vẹn nghĩa tào khang.