Thăm nhà người nổi tiếng: Giang Hồng Ngọc

  • Thăm nhà người nổi tiếng với khách mời ca sỹ Giang Hồng Ngọc.