Thăm nhà người nổi tiếng: Kiều Mai Lý

  • Thăm nhà người nổi tiếng với khách mời diễn viên Kiều Mai Lý.