Thăm nhà người nổi tiếng: KTS Lê Ngọc Nghĩa

  • Thăm nhà người nổi tiếng đến thăm nhà kiến trúc sư Lê Ngọc Nghĩa.