Thăm nhà người nổi tiếng: Nguyễn Phi Hùng

  • Thăm nhà người nổi tiếng với khách mời ca sỹ Nguyễn Phi Hùng.