Thăm nhà người nổi tiếng: Nhạc sĩ Văn Hiên

  • Thăm nhà nhạc sĩ Văn Hiên.