Thăm nhà người nổi tiếng: Nhạc sĩ/ca sĩ Vũ Quốc Việt

  • Thăm nhà nhạc sĩ/ca sĩ Vũ Quốc Việt.