Thăm nhà người nổi tiếng: Quách Thành Danh

  • Thăm nhà người nổi tiếng với khách mời là ca sỹ Quách Thành Danh.