Thăm nhà người nổi tiếng: Thanh Liêm - Lệ Trinh

  • Thăm nhà người nổi tiếng với khách mời là 2 nghệ sĩ Thanh Liêm - Lệ Trinh.