Tự hào miền Trung: Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và giai điệu ngày mới

  • Tự hào miền Trung: Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và giai điệu ngày mới.