TV& VIDEO

viện âm nhạc

Xây dựng hồ sơ Tục chơi Bài Chòi trình UNESCO

Xây dựng hồ sơ Tục chơi Bài Chòi trình UNESCO

“Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt” sẽ được xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong nửa cuối năm 2014.