TV& VIDEO

Vinapco

Công bố số dư Quỹ bình ổn xăng dầu

Công bố số dư Quỹ bình ổn xăng dầu

Bộ Tài chính đã công bố số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 31/12/2013.