TV& VIDEO

Vụ Bản

Liên hoan Nghi lễ Chầu văn của người Việt

Liên hoan Nghi lễ Chầu văn của người Việt

Nhân sự kiện đón Bằng công nhận di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với hai di sản là Nghi lễ Chầu văn của người Việt và Lễ hội Phủ Dầy, UBND Tỉnh Nam Định vừa tổ chức Liên hoan "Nghi lễ Chầu văn của người Việt".