TV& VIDEO

vùng giải phóng

40 năm ngày lãnh đạo Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng

40 năm ngày lãnh đạo Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng

 Lãnh tụ Fidel Castro đến Việt Nam tháng 9/1973, bất chấp hiểm nguy trong bối cảnh chiến trường miền Nam còn rất ác liệt.