TV& VIDEO

vườn điều

Cải tạo vườn điều gia tăng thu nhập

Cải tạo vườn điều gia tăng thu nhập

VTV.vn - Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã hỗ trợ kỹ thuật để giúp người dân cải tạo, khôi phục vườn điều.