TV& VIDEO

William Hague

Anh cải tổ Nội các trước thềm tổng tuyển cử năm 2015

Anh cải tổ Nội các trước thềm tổng tuyển cử năm 2015

Thủ tướng Anh David Cameron đang tiến hành cải tổ Nội các trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2015, với ít nhất 12 vị trí Bộ trưởng sẽ được thay thế.