TV& VIDEO

xã thôn

Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn

Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn

Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tự cân đối quỹ đất và ngân sách để quyết định giao đất ở cho hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách để làm nhà ở theo quy định.