TV& VIDEO

xây dựng xã hội học tập

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

VTV.vn - Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập ngày 2-10-1996 với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập.