TV& VIDEO

xem nhẹ

"Cuộc đời - vở kịch chỉ diễn một lần"

"Cuộc đời - vở kịch chỉ diễn một lần"

Cuộc sống của con người được ví như một vở kịch, kịch có thể có buổi diễn tập, còn đời người thì không thể lặp lại lần thứ hai. Để diễn tốt vở diễn đời mình bạn không thể xem nhẹ sự định hướng tâm hồn, xem nhẹ bài học từ những bạn diễn khác.