TV& VIDEO

xứ người

Simon Cowell hạ tuổi tham gia The X Factor xuống 14

Simon Cowell hạ tuổi tham gia The X Factor xuống 14

Simon Cowell muốn mở rộng hơn nữa cánh cửa The X Factor để chào đón các tài năng bằng quyết định thu nạp các thí sinh từ 14 tuổi trở lên.