TV& VIDEO

ý kiến tâm huyết

Các tầng lớp nhân dân chủ yếu góp ý về phát triển kinh tế và xây dựng Đảng

Các tầng lớp nhân dân chủ yếu góp ý về phát triển kinh tế và xây dựng Đảng

VTV.vn - Rất nhiều hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng đã liên tục được tổ chức trong hơn 1 tháng qua, đây thực sự là những diễn đàn nhân dân cùng lo việc nước.