TV& VIDEO

ý thức trách nhiệm

Đóng góp của già làng trong giữ vững an ninh cơ sở

Đóng góp của già làng trong giữ vững an ninh cơ sở

VTV.vn - Già làng là người có uy tín cao được cộng đồng bầu chọn. Họ góp phần rất lớn trong việc vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm quốc phòng, an ninh cơ sở.