TV& VIDEO

Yoshihiko Noda

Nhật Bản: Hoàn tất danh sách nội các mới

Nhật Bản: Hoàn tất danh sách nội các mới

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã hoàn tất danh sách nội các mới nhằm chuẩn bị cơ sở cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, trong đó đây là lần thứ 3 ông thay 10 bộ trưởng và giữ lại 8 thành viên nội các cũ.