Hàng Khay

Hiệu ảnh đầu tiên ở Hà Nội

Hiệu ảnh đầu tiên ở Hà Nội

 Lịch sử được ghi bằng hình của người Việt đã có từ lâu, nhưng chỉ khoảng hơn trăm năm lại đây mới được lưu bằng ảnh. Ở Hà Nội, hiệu ảnh đầu tiên theo kiểu phương Tây nằm gần Ô Quan Chưởng.