TV& VIDEO

Bài hát Việt - 16/01/2015

  • Bài hát Việt ngày 16/01/2015: Với sự tham gia biểu diễn của sinh viên trường đại học kinh tế TP.HCM. Sinh viên trường đại học Hồng Bàng biểu diễn bài Hoang tàn. Sinh viên trường đại học kinh tế Luật TP.HCM biểu diễn bài hát Mùa Đông, sáng tác Đinh Minh Ninh.