TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 16/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 16/5/2016 có những nội dung chính: Hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất; 16 dự án ưu tiên đầu tư cho huyện đảo Lý Sơn; Tổ bầu cử ở buôn làng...