TV& VIDEO

Bản tin 16h - 15/8/2016

  • Bản tin 16h - 15/8/2016 với những nội dung chính sau: Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...