TV& VIDEO

Bản tin 18h - 19/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 19/9/2016 với những nội dung chính: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại Quảng Nam; Phú Yên khuyến khích đầu tư tái canh cà phê;...