TV& VIDEO

Bản tin 18h - 25/01/2016

  • Bản tin 18h ngày 25/01/2016 gồm một số tin tức chính sau: Thảo luận về công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng; Ý kiến người dân về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Đà Nẵng chuẩn bị lộ trình tăng giá dịch vụ y tế; Công ty bia Hà Nội xin lỗi khách hàng ở Quảng Ninh...