TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 04/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 04/8/2016 có những nội dung chính: Cử tri đặc biệt quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước; Cần xây dựng đề án chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân; Xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chôn lấp chất thải của Formosa...