TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 09/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 09/6/2016 với những nội dung chính sau: Cần hoàn thiện quy trình vận hành thủy điện An Khê - Ka Nắk; Hội thảo khoa học quốc tế phát triển và an ninh biển; Hỗ trợ ngư dân thiệt hại do cá chết...