TV& VIDEO

Bản tin 23h - 21/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 21/01/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Ngày mai khai mạc Đại hội XII thảo luận các văn kiện, báo cáo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII bao gồm: Tăng cường xây dựng Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, Biểu hiện tự chuyển hóa trong nội bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả; Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng; Kiên quyết bảo vệ vững chắc độ lập chủ quyền; Phát huy mạnh mẽ nguồn lực sáng tạo của toàn dân và phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội...