TV& VIDEO

Bản tin 23h - 23/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 23/01/2016 với những tin chính sau: Phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền Đại hội Đảng; Tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê trong mùa khô; Đà Nẵng chưa thể dẹp các bến cát tự phát...