TV& VIDEO

Bản tin 9h - 10/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 10/9/2016 với những nội dung chính sau: Quảng Nam cấp phép 7 dự án FDI; Xã hội hóa xây dựng nhà tránh lụt bão...