TV& VIDEO

Bản tin 9h - 12/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 12/9 với nội dung đáng chú ý: Hiệu quả mô hình nuôi đà điểu tại Quảng Bình; Triển khai đo nồng độ cồn ở 4 thành phố lớn; Nổ tại nhà máy điện Trung Quốc.