TV& VIDEO

Bản tin 9h - 14/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 14/3/2016 với những nội dung chính: Diện tích cây trồng bị hạn tại Gia Lai tăng nhanh từng ngày; Bình Thuận hỗ trợ bồn nước công cộng; Báo động ô nhiễm nguồn nước do đào đãi vàng; ...