TV& VIDEO

Bản tin 9h - 23/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 23/7/2016 có những nội dung chính: Di dời 5 điểm đổ rác thải trái phép của Formosa; Trách nhiệm địa phương trong quản lý Formosa; Quảng Bình hỗ trợ các hộ thu mua hải sản...