TV& VIDEO

Bản tin 9h - 30/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 30/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Bồi thường thiệt hại sự cố môi trường tại miền Trung; Chỉ có một phương án khai thác thủy sản miền Trung; Quảng Ngãi thiếu nơi neo đậu tàu cá.