TV& VIDEO

Chào ngày mới - 03/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 03/9 với nội dung đáng chú ý: Đồng hành cùng học sinh vùng biên; Vườn rau thông minh; Lão thợ thêu bậc nhất xứ Kinh Kỳ.