TV& VIDEO

Chào ngày mới - 07/10/2017

  • Chào ngày mới ngày 07/10/2017 với những nội dung chính: Bài học lớn trong công tác cán bộ ở Đà Nẵng; Cải thiện tâm lý cho các thủ môn Việt Nam;...