TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/01/2016 với những nội dung chính: Hơn 103.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội; Hà Tĩnh bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ; Thực trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật;...