TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/5 với các nội dung đáng chú ý: Diễn biến cuộc thi Ironman tại Đà Nẵng; Đi tìm chất lượng cuộc sống; Obama cảnh báo: Làm tổng thống không phải là truyền hình thực tế.