TV& VIDEO

Chào ngày mới - 09/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 09/9 với nội dung đáng chú ý: KonTum người dân khốn đốn vì dự án treo; Vì một vương quốc linh trưởng; Hàn Quốc ngành bán lẻ khó khăn vì luật chống tham nhũng.