TV& VIDEO

Chào ngày mới - 10/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 10/8/2016 với những nội dung chính sau: Từ 15/8 thi công móng phải chứng minh an toàn; Quảng Ngãi lập dự án chỉnh trị sông Trà Khúc...