TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 16/6 với những nội dung đáng chú ý: Người dân Đà Nẵng sẽ phải dùng nước sinh hoạt nhiễm mặn; Nhiều doanh nghiệp khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam; Người dân chưa ý thức bảo vệ cảnh quan di tích...