TV& VIDEO

Chào ngày mới - 22/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 22/02 với những nội dung chính: Các hoạt động hưởng ứng ngày thơ Việt Nam; Quảng bá du lịch bằng biểu diễn nghệ thuật bên tháp Chăm; Khan hiếm lao động sau Tết....